Chính sách bảo hành/bảo trì

Sau khi nghiệm thu hợp đồng, GTV sẽ có chính sách bảo hành trong vòng 30 ngày với kết quả nghiệm thu trước đó đạt kết quả duy trì ở mức 90%

Duy trì dịch vụ theo hợp đồng đã được ký và thỏa thuận trước đó